Kailua Monkey Smoothie (Keiki)

$5.15

Banana, Peanut Butter, Organic Soy Milk, Vegan Protein or, Whey Protein (Chocolate or Vanilla), Honey